Općenito o LEADER pristupu

LEADER – “Links between actions for the development of the rural economy”, predstavlja mehanizam provedbe mjera politike ruralnog razvoja Europske unije, a temelji se na realizaciji lokalnih razvojnih strategija (LRS) kojima upravljaju lokalne akcijske grupe.

Lokalna razvoja strategija (LRS) je strateški plansko-razvojni dokument koji donosi i provodi LAG za područje koje obuhvaća.

Lokalna akcijska grupa (LAG) je partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano s namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije tog područja, a čiji članovi mogu biti fizičke i pravne osobe.

Cilj LEADER pristupa je promicanje ruralnog razvoja putem lokalnih inicijativa i partnerstva. Osnovni ciljevi LEADER pristupa unutar IPARD-a su:

 • poboljšanje ruralnih životnih i radnih uvjeta, uključujući dobrobit,
 • stvaranje novih, održivih mogućnosti zarade,
 • očuvanje i stvaranje novih radnih mjesta,
 • diversifikacija gospodarskih aktivnosti.

Jedna od osnovnih karakteristika provedbe ruralnog razvoja u ruralnim zajednicama je stavljanje naglaska na lokalno stanovništvo čime se ono potvrđuje kao glavni čimbenik ukupnog razvoja ruralnih područja. Upravo ta posebnost pouzdanja u ljude koji žive u ruralnim područjima i u njihove sposobnosti za otkrivanje onoga što najbolje odgovara njihovom okolišu, kulturi, radnim tradicijama i vještinama čini posebnost LEADER projekata.

Povezivanje svih sektora, civilnog, gospodarskog i javnog te zajedničko osmišljavanje strateških ciljeva i prioriteta pojedinog  ruralnog područja, odnosno decentralizacija donošenja odluka i odgovornosti na ovu razinu, počelo se osmišljavati u ruralnim područjima kroz LEADER pristup, odnosno stvaranje lokalnih akcijskih grupa (LAG) u okviru određene mikroregije.
Međusektorska suradnja, informiranje i edukacija stanovništva o mjerama razvoja ruralnih područja, izrada i provedba lokalne strategije razvoja koja se temelji na interakciji između sudionika i projekata različitih sektora lokalne ekonomije, osmišljavanje, prijava i realizacija projekata od strane dionika u LAG-u glavne su postavke ovakvog javno-privatnog partnerstva koji se temelji na bottom-up pristupu ili pristupu odozdo prema gore.

 

LEADER pristup unutar IPARD programa sastoji se od dvije podmjere:

 • Podmjera 202.1: Stjecanje vještina, animiranje stanovnika LAG teritorija,
 • Podmjera 202.2: Provedba lokalnih razvojnih strategija.

Načela LEADER-a

LEADER govori o tome kako, a ne što treba raditi. Sastoji se od sedam osnovnih elemenata – načela, koja treba slijediti u cijelosti, a ne pojedinačno:

 1. Održivi ruralni razvoj temelji se na očuvanju i uravnoteženom razvoju okolišnog, društvenog i gospodarskog kapitala. Horizontalno, međusektorsko povezivanje kao i okomito, povezivanje lokalnih, regionalnih i nacionalnih institucija, osobito je važno u ostvarivanju održivog ruralnog razvoja
 2. Pristup temeljen na osobitostima područja – svako ruralno područje ima svoja obilježja, potencijale i prepoznatljivost na kojima treba graditi budućnost
 3. ,,Bottom up’’ pristup – pristup odozdo prema gore – uključivanje svih raspoloživih snaga u lokalnim zajednicama koje doprinose kvalitetnom razvoju kroz iznošenje ideja i mogućih rješenja
 4. Uspostavljanje lokalnih partnerstva – jedinstvena ideja stvaranja lokalnih javno-privatnih partnerstva u obliku lokalnih akcijskih grupa – LAG-a
 5. Inovativnost – tradicija je svakako temelj održivog ruralnog razvoja, ali su inovacije nužne kako bi se tradicionalne vrijednosti predstavile na nov i tržišno konkurentan način
 6. Umrežavanje – povezivanje, učenje na primjerima dobre prakse, prijenos i razmjena znanja i iskustva, zajednički razvoj europskih ruralnih sredina, uzajamna pomoć i potpora
 7. Suradnja – je korak dalje od umrežavanja, prema pokretanju i provedbi zajedničkih projekata dva ili više LAG-ova unutar zemlje, regije i/ili Europske unije.